en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
偶变投隙 (ǒu biàn tóu xì)
藕断丝联 (ǒu duàn sī lián)
藕断丝连 (ǒu duàn sī lián)
藕断丝长 (ǒu duàn sī zhǎng)
耦俱无猜 (ǒu jù wú cāi)
呕心抽肠 (ǒu xīn chōu cháng)
呕心滴血 (ǒu xīn dī xuè)
呕心沥血 (ǒu xīn lì xuè)
呕心镂骨 (ǒu xīn lòu gǔ)
偶一为之 (ǒu yī wéi zhī)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.056s