en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
爬耳搔腮 (pá ěr sāo sāi)
扒耳搔腮 (pá ěr sāo sāi)
爬罗剔抉 (pá luó tī jué)
杷罗剔抉 (pá luó tī jué)
爬山涉水 (pá shān shè shuǐ)
爬梳剔抉 (pá shū tī jué)
爬梳洗剔 (pá shū xǐ tī)
歠菽饮水 (pá shū yǐn shuǐ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.031s