en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
怕风怯雨 (pà fēng qiè yǔ)
怕鬼有鬼 (pà guǐ yǒu guǐ)
怕死贪生 (pà sǐ tān shēng)
怕痛怕痒 (pà tòng pà yǎng)
怕硬欺软 (pà yìng qī ruǎn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.019s