en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
拍案而起 (pāi àn ér qǐ)
拍案叫絶 (pāi àn jiào jué)
拍案叫绝 (pāi àn jiào jué)
拍案惊奇 (pāi àn jīng qí)
拍板成交 (pāi bǎn chéng jiāo)
拍马溜须 (pāi mǎ liū xū)
拍手称快 (pāi shǒu chēng kuài)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.051s