en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
畔道离经 (pàn dào lí jīng)
泮林革音 (pàn lín gé yīn)
判然不同 (pàn rán bù tóng)
判若鸿沟 (pàn ruò hóng gōu)
判若两人 (pàn ruò liǎng rén)
判若水火 (pàn ruò shuǐ huǒ)
判若天渊 (pàn ruò tiān yuān)
判若云泥 (pàn ruò yún ní)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s