en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
抛戈弃甲 (pāo gē qì jiǎ)
抛头露面 (pāo tóu lù miàn)
抛乡离井 (pāo xiāng lí jǐng)
抛砖引玉 (pāo zhuān yǐn yù)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.047s