en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
2 Chengyu
赔了夫人又折兵 (péi lefū rén yòu zhé bīng)
赔身下气 (péi shēn xià qì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.02s