en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
配套成龙 (pèi tào chéng lóng)
佩韦佩弦 (pèi wéi pèi xián)
配享从汜 (pèi xiǎng cóng sì)
沛雨甘霖 (pèi yǔ gān lín)
佩紫怀黄 (pèi zǐ huái huáng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s