en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
喷薄欲出 (pēn bó yù chū)
喷血自污 (pēn xuè zì wū)
喷雨嘘云 (pēn yǔ xū yún)
喷云吐雾 (pēn yún tǔ wù)
喷云泄雾 (pēn yún xiè wù)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.043s