en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
捧腹大笑 (pěng fù dà xiào)
捧毂推轮 (pěng gǔ tuī lún)
捧头鼠窜 (pěng tóu shǔ cuàn)
捧心西子 (pěng xīn xī zǐ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.659s