en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
23 Chengyu
匹夫沟渎 (pǐ fū gōu dú)
匹夫怀璧 (pǐ fū huái bì)
匹夫匹妇 (pǐ fū pǐ fù)
匹夫无罪 (pǐ fū wú zuì)
匹夫无罪,怀璧其罪 (pǐ fū wú zuì huái bì qí zuì)
匹夫小谅 (pǐ fū xiǎo liàng)
匹夫有责 (pǐ fū yǒu zé)
匹夫之谅 (pǐ fū zhī liàng)
匹夫之勇 (pǐ fū zhī yǒng)
匹妇沟渠 (pǐ fù gōu qú)
否极泰回 (pǐ jí tài huí)
否极泰来 (pǐ jí tài lái)
否极阳回 (pǐ jí yáng huí)
匹马单鎗 (pǐ mǎ dān qiāng)
匹马单枪 (pǐ mǎ dān qiāng)
匹马当先 (pǐ mǎ dāng xiān)
匹马一麾 (pǐ mǎ yī huī)
匹马只轮 (pǐ mǎ zhī lún)
否去泰来 (pǐ qù tài lái)
否往泰来 (pǐ wǎng tài lái)
擗踊拊心 (pǐ yǒng fǔ xīn)
否终复泰 (pǐ zhōng fù tài)
否终则泰 (pǐ zhōng zé tài)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.059s