en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
品而第之 (pǐn ér dì zhī)
品貌非凡 (pǐn mào fēi fán)
品头论足 (pǐn tóu lùn zú)
品头评足 (pǐn tóu píng zú)
品头题足 (pǐn tóu tí zú)
品学兼优 (pǐn xué jiān yōu)
品竹调弦 (pǐn zhú diào xián)
品竹弹丝 (pǐn zhú tán sī)
品竹调丝 (pǐn zhú tiáo sī)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s