en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
牝鸡晨鸣 (pìn jī chén míng)
牝鸡牡鸣 (pìn jī mǔ míng)
牝鸡司晨 (pìn jī sī chén)
牝鸡司旦 (pìn jī sī dàn)
牝牡骊黄 (pìn mǔ lí huáng)
牝咮鸣辰 (pìn zhòu míng chén)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.024s