en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
泼妇骂街 (pō fù mà jiē)
泼冷水 (pō lěng shuǐ)
朴斲之材 (pō pǔ piáo pò)
泼水难收 (pō shuǐ nán shōu)
泼天大祸 (pō tiān dà huò)
泼油救火 (pō yóu jiù huǒ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.044s