en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
扑地掀天 (pū dì xiān tiān)
铺锦列绣 (pū jǐn liè xiù)
铺眉蒙眼 (pū méi méng yǎn)
铺眉苫眼 (pū méi shàn yǎn)
扑杀此獠 (pū shā cǐ lǎo)
扑朔迷离 (pū shuò mí lí)
扑天盖地 (pū tiān gài dì)
铺天盖地 (pū tiān gài dì)
铺胸纳地 (pū xiōng nà dì)
铺张浪费 (pū zhāng làng fèi)
铺张扬厉 (pū zhāng yáng lì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.034s