en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
蒲鞭示辱 (pú biān shì rǔ)
蒲鞭之罚 (pú biān zhī fá)
匍匐之救 (pú fú zhī jiù)
蒲柳之质 (pú liǔ zhī zhì)
蒲柳之姿 (pú liǔ zhī zī)
仆仆道途 (pú pú dào tú)
仆仆风尘 (pú pú fēng chén)
仆仆亟拜 (pú pú jí bài)
菩萨低眉 (pú sà dī méi)
璞玉浑金 (pú yù hún jīn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.901s