en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
曝背食芹 (pù bèi shí qín)
铺采摛文 (pù cǎi chī wén)
曝骨履肠 (pù gǔ lǚ cháng)
铺谋定计 (pù móu dìng jì)
暴腮龙门 (pù sāi lóng mén)
曝书见竹 (pù shū jiàn zhú)
暴衣露盖 (pù yī lù gài)
暴衣露冠 (pù yī lù guàn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.02s