en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
113 Chengyu
齐镳并驱 (qí biāo bìng qū)
棋布错峙 (qí bù cuò zhì)
棋布星陈 (qí bù xīng chén)
棋布星罗 (qí bù xīng luó)
碁布星罗 (qí bù xīng luó)
旗布星峙 (qí bù xīng zhì)
奇才异能 (qí cái yì néng)
骑曹不记马 (qí cáo bù jì mǎ)
奇耻大辱 (qí chǐ dà rǔ)
岐出岐入 (qí chū qí rù)
齐大非耦 (qí dà fēi ǒu)
齐大非偶 (qí dà fēi ǒu)
其道亡繇 (qí dào wáng yáo)
其道无由 (qí dào wú yóu)
耆德硕老 (qí dé shuò lǎo)
齐东野语 (qí dōng yě yǔ)
萁豆相煎 (qí dòu xiāng jiān)
碁逢敌手 (qí féng dí shǒu)
棋逢敌手 (qí féng dí shǒu)
棋逢对手 (qí féng duì shǒu)
棋高一着 (qí gāo yī zhāo)
棋高一着,缚手缚脚 (qí gāo yī zhāo fù shǒu fù jiǎo)
旗鼓相当 (qí gǔ xiāng dāng)
奇光异彩 (qí guāng yì cǎi)
齐轨连辔 (qí guǐ lián pèi)
骑鹤更扬州 (qí hè gēng yáng zhōu)
骑鹤上维扬 (qí hè shàng wéi yáng)
骑鹤上扬 (qí hè shàng yáng)
骑鹤上扬州 (qí hè shàng yáng zhōu)
骑鹤望扬州 (qí hè wàng yáng zhōu)
骑鹤维扬 (qí hè wéi yáng)
骑鹤扬州 (qí hè yáng zhōu)
骑虎难下 (qí hǔ nán xià)
琪花瑶草 (qí huā yáo cǎo)
奇花异草 (qí huā yì cǎo)
奇花异卉 (qí huā yì huì)
琪花玉树 (qí huā yù shù)
奇货可居 (qí huò kě jū)
骐骥过隙 (qí jì guò xì)
骐骥困盐车 (qí jì kùn yán chē)
骐骥一毛 (qí jì yī máo)
奇技淫巧 (qí jì yín qiǎo)
齐家治国 (qí jiā zhì guó)
旗开得胜 (qí kāi dé shèng)
其乐不穷 (qí lè bù qióng)
其乐无穷 (qí lè wú qióng)
奇离古怪 (qí lí gǔ guài)
矜奇立异 (qí lì yì)
齐量等观 (qí liàng děng guān)
骑龙弄凤 (qí lóng nòng fèng)
歧路徘徊 (qí lù pái huái)
歧路亡羊 (qí lù wáng yáng)
骑驴倒堕 (qí lǘ dǎo duò)
骑驴风雪中 (qí lǘ fēng xuě zhōng)
骑驴觅驴 (qí lǘ mì lǘ)
骑驴索句 (qí lǘ suǒ jù)
骑驴吟灞上 (qí lǘ yín bà shàng)
骑马寻马 (qí mǎ xún mǎ)
骑马找马 (qí mǎ zhǎo mǎ)
其貌不扬 (qí mào bù yáng)
齐眉举案 (qí méi jǔ àn)
旗靡辙乱 (qí mí zhé luàn)
齐名并价 (qí míng bìng jià)
耆年硕德 (qí nián shuò dé)
骑牛读汉书 (qí niú dú hàn shū)
骑牛觅牛 (qí niú mì niú)
奇葩异卉 (qí pā yì hù i)
崎嵚历落 (qí qīn lì luò)
齐趋并驾 (qí qū bìng jià)
齐驱并驾 (qí qū bìng jià)
齐驱并进 (qí qū bìng jìn)
齐驱并骤 (qí qū bìng zhòu)
齐人攫金 (qí rén jué jīn)
耆儒硕德 (qí rú shuò dé)
琴瑟之好 (qí sè zhī hǎo)
骑上扬州鹤 (qí shàng yáng zhōu hè)
其势汹汹 (qí shì xiōng xiōng)
耆寿耇老 (qí shòu gǒu lǎo)
棋输先着 (qí shū xiān zhāo)
棋输先著 (qí shū xiān zhuó)
奇谈怪论 (qí tán guài lùn)
齐天洪福 (qí tiān hóng fú)
齐头并进 (qí tóu bìng jìn)
齐纨鲁缟 (qí wán lǔ gǎo)
齐王舍牛 (qí wáng shě niú)
其味无穷 (qí wèi wú qióng)
奇文共赏 (qí wén gòng shǎng)
奇文瑰句 (qí wén guī jù)
祁奚举午 (qí xī jǔ wǔ)
綦溪利跂 (qí xī lì guì)
祁奚之荐 (qí xī zhī jiàn)
祁奚之举 (qí xī zhī jǔ)
奇想天开 (qí xiǎng tiān kāi)
齐心并力 (qí xīn bìng lì)
齐心併力 (qí xīn bìng lì)
齐心涤虑 (qí xīn dí lǜ)
齐心合力 (qí xīn hé lì)
齐心戮力 (qí xīn lù lì)
齐心同力 (qí xīn tóng lì)
齐心协力 (qí xīn xié lì)
齐心一力 (qí xīn yī lì)
奇形怪状 (qí xíng guài zhuàng)
奇形异状 (qí xíng yì zhuàng)
齐烟九点 (qí yān jiǔ diǎn)
骑扬州鹤 (qí yáng zhōu hè)
其应如响 (qí yìng rú xiǎng)
其应若响 (qí yìng ruò xiǎng)
骑者善堕 (qí zhě shàn duò)
奇珍异宝 (qí zhēn yì bǎo)
奇珍异玩 (qí zhēn yì wán)
旗帜鲜明 (qí zhì xiān míng)
奇装异服 (qí zhuāng yì fú)
齐足并驱 (qí zú bìng qū)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.267s