en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
38 Chengyu
乞哀告怜 (qǐ āi gào lián)
泣不成声 (qǐ bù chéng shēng)
起承转合 (qǐ chéng zhuǎn hé)
启宠纳侮 (qǐ chǒng nà wǔ)
乞儿乘车 (qǐ ér chéng chē)
乞儿马医 (qǐ ér mǎ yī)
起凤腾蛟 (qǐ fèng téng jiāo)
起根发由 (qǐ gēn fā yóu)
启瞶振聋 (qǐ guì zhèn lóng)
杞国忧天 (qǐ guó yōu tiān)
杞国之忧 (qǐ guó zhī yōu)
乞浆得酒 (qǐ jiāng dé jiǔ)
起居无时 (qǐ jū wú shí)
泣麟悲凤 (qǐ lín bēi fèng)
乞穷俭相 (qǐ qióng jiǎn xiāng)
杞人忧天 (qǐ rén yōu tiān)
杞人之忧 (qǐ rén zhī yōu)
绮襦纨绔 (qǐ rú wán kù)
绮襦纨袴 (qǐ rú wán kù)
起死回骸 (qǐ sǐ huí hái)
起死回生 (qǐ sǐ huí shēng)
起死人而肉白骨 (qǐ sǐ rén ér ròu bái gǔ)
起死人肉白骨 (qǐ sǐ rén ròu bái gǔ)
起死人,肉白骨 (qǐ sǐ rén ròu bái gǔ)
杞宋无征 (qǐ sòng wú zhēng)
杞天之虑 (qǐ tiān zhī lǜ)
绮纨之岁 (qǐ wán zhī suì)
泣下如雨 (qǐ xià rú yǔ)
泣下沾襟 (qǐ xià zhān jīn)
起偃为竖 (qǐ yǎn wéi shù)
岂有此理 (qǐ yǒu cǐ lǐ)
岂有是理 (qǐ yǒu shì lǐ)
起早挂晚 (qǐ zǎo guà wǎn)
起早摸黑 (qǐ zǎo mō hēi)
起早睡晚 (qǐ zǎo shuì wǎn)
起早贪黑 (qǐ zǎo tān hēi)
企踵可待 (qǐ zhǒng kě dài)
杞梓之林 (qǐ zǐ zhī lín)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.022s