en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
洽博德闻 (qià bó dé wén)
洽博多闻 (qià bó duō wén)
恰到好处 (qià dào hǎo chù)
恰如其分 (qià rú qí fèn)
洽闻强记 (qià wén qiáng jì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.023s