en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
倩女离魂 (qiàn nǚ lí hún)
倩人捉刀 (qiàn rén zhuō dāo)
堑山堙谷 (qiàn shān yīn gǔ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.037s