en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
将伯之呼 (qiāng bó zhī hū)
将伯之助 (qiāng bó zhī zhù)
抢地呼天 (qiāng dì hū tiān)
锵金铿玉 (qiāng jīn kēng yù)
锵金鸣玉 (qiāng jīn míng yù)
枪林弹雨 (qiāng lín dàn yǔ)
枪林刀树 (qiāng lín dāo shù)
戕身伐命 (qiāng shēn fá mìng)
枪声刀影 (qiāng shēng dāo yǐng)
羌无故实 (qiāng wú gù shí)
枪烟炮雨 (qiāng yān pào yǔ)
枪烟砲雨 (qiāng yān pào yǔ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s