en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
切瑳琢磨 (qiē cùn zhuó mó)
切磋琢磨 (qiē cuō zhuó mó)
切近的当 (qiē jìn dedāng)
切理会心 (qiē lǐ huì xīn)
切理厌心 (qiē lǐ yàn xīn)
切理餍心 (qiē lǐ yàn xīn)
切身体会 (qiē shēn tǐ huì)
切树倒根 (qiē shù dǎo gēn)
切中要害 (qiē zhōng yào hài)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s