en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
请将不如激将 (qǐng jiàng bù rú jī jiàng)
请君入瓮 (qǐng jūn grù wèng)
请先入瓮 (qǐng xiān rù wèng)
请由此亡 (qǐng yóu cǐ wáng)
请自隗始 (qǐng zì wěi shǐ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s