en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
罄笔难书 (qìng bǐ nán shū)
磬笔难书 (qìng bǐ nán shū)
庆吊不行 (qìng diào bù xíng)
庆父不死,鲁难未已 (qìng fù bù sǐ lǔ nàn wèi yǐ)
罄山采木 (qìng shān cǎi mù)
磬石之固 (qìng shí zhī gù)
罄竹难穷 (qìng zhú nán qióng)
磬竹难书 (qìng zhú nán shū)
罄竹难书 (qìng zhú nán shū)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s