en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
35 Chengyu
裘敝金尽 (qiú bì jīn jìn)
裘弊金尽 (qiú bì jīn jìn)
求大同,存小异 (qiú dà tóng cún xiǎo yì)
求道于盲 (qiú dào yú máng)
求福禳灾 (qiú fú ráng zāi)
求过于供 (qiú guò yú gòng)
求浆得酒 (qiú jiāng dé jiǔ)
裘马轻肥 (qiú mǎ qīng féi)
裘马清狂 (qiú mǎ qīng kuáng)
裘马轻狂 (qiú mǎ qīng kuáng)
裘马声色 (qiú mǎ shēng sè)
求马唐肆 (qiú mǎ táng sì)
求马于唐市 (qiú mǎ yú táng shì)
求马于唐肆 (qiú mǎ yú táng sì)
求名夺利 (qiú míng duó lì)
求亲告友 (qiú qīn gào yǒu)
求亲靠友 (qiú qīn kào yǒu)
求全责备 (qiú quán zé bèi)
求全之毁 (qiú quán zhī huǐ)
求人不如求己 (qiú rén bù rú qiú jǐ)
求仁得仁 (qiú rén dé rén)
求神问卜 (qiú shén wèn bǔ)
求生害仁 (qiú shēng hài rén)
囚首垢面 (qiú shǒu gòu miàn)
囚首丧面 (qiú shǒu sàng miàn)
求田问舍 (qiú tián wèn shě)
求同存异 (qiú tóng cún yì)
求贤如渴 (qiú xián rú kě)
求贤若渴 (qiú xián ruò kě)
求贤下士 (qiú xián xià shì)
求益反损 (qiú yì fǎn sǔn)
求之不得 (qiú zhī bù dé)
求知若渴 (qiú zhī ruò kě)
求志达道 (qiú zhì dá dào)
求忠出孝 (qiú zhōng chū xiào)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.017s