en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
39 Chengyu
祛病延年 (qū bìng yán nián)
诎寸信尺 (qū cùn xìn chǐ)
屈打成招 (qū dǎ chéng zhāo)
祛蠹除奸 (qū dù chú jiān)
屈高就下 (qū gāo jiù xià)
屈谷巨瓠 (qū gǔ jù hù)
屈蠖求伸 (qū huò qiú shēn)
趋吉避凶 (qū jí bì xiōng)
屈节辱命 (qū jié rǔ mìng)
曲尽其妙 (qū jìn qí miào)
曲径通幽 (qū jìng tōng yōu)
驱雷策电 (qū léi cè diàn)
驱雷掣电 (qū léi chè diàn)
曲里拐弯 (qū lǐ guǎn wān)
趋利避害 (qū lì bì hài)
区区此心 (qū qū cǐ xīn)
区区小事 (qū qū xiǎo shì)
区区之众 (qū qū zhī zhòng)
趋权附势 (qū quán fù shì)
趋时奉势 (qū shí fèng shì)
趋时附势 (qū shí fù shì)
驱霆策电 (qū tíng cè diàn)
曲突徙薪 (qū tū xǐ xīn)
区闻陬见 (qū wén zōu jiàn)
趋炎奉势 (qū yán fèng shì)
趋炎附热 (qū yán fù rè)
趋炎附势 (qū yán fù shì)
趋炎赶热 (qū yán gǎn rè)
屈艳班香 (qū yàn bān xiāng)
驱羊攻虎 (qū yáng gōng hǔ)
驱羊战狼 (qū yáng zhàn láng)
诎要桡腘 (qū yào ráo yù)
袪衣受业 (qū yī shòu yè)
曲意逢迎 (qū yì féng yíng)
趋之如鹜 (qū zhī rú wù)
趋之若骛 (qū zhī ruò wù)
趋之若鹜 (qū zhī ruò wù)
屈指可数 (qū zhǐ kě shǔ)
屈尊就卑 (qū zūn jiù bēi)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s