en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
劝百讽一 (quàn bǎi fěng yī)
劝善惩恶 (quàn shàn chéng è)
劝善黜恶 (quàn shàn chù è)
劝善戒恶 (quàn shàn jiè è)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.024s