en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
缺吃短穿 (quē chī duǎn chuān)
缺吃少穿 (quē chī xhǎo chuān)
缺口镊子 (quē kǒu niè zi)
缺食无衣 (quē shí wú yī)
缺一不可 (quē yī bù kě)
缺衣少食 (quē yī shǎo shí)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.081s