en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
32 Chengyu
裙布荆钗 (qún bù jīng chāi)
群策群力 (qún cè qún lì)
羣策羣力 (qún cè qún lì)
群雌粥粥 (qún cí yù yù)
羣雌粥粥 (qún cí zhōu zhōu)
裙带关系 (qún dài guān xì)
群而不党 (qún ér bù dǎng)
羣而不党 (qún ér bù dǎng)
羣分类聚 (qún fēn lèi jù)
群鸿戏海 (qún hóng xì hǎi)
裙屐少年 (qún jī shào nián)
群居穴处 (qún jū xué chǔ)
羣居穴处 (qún jū xué chù)
群空冀北 (qún kōng jì běi)
羣口铄金 (qún kǒu shuò jīn)
群龙无首 (qún lóng wú shǒu)
羣龙无首 (qún lóng wú shǒu)
群魔乱舞 (qún mó luàn wǔ)
羣魔乱舞 (qún mó luàn wǔ)
群起而攻之 (qún qǐ ér gōng zhī)
群起效尤 (qún qǐ xiào yóu)
羣轻折轴 (qún qīng zhé zhóu)
群轻折轴 (qún qīng zhé zhóu)
群情鼎沸 (qún qíng dǐng fèi)
群威群胆 (qún wēi qún dǎn)
群雄逐鹿 (qún xióng zhú lù)
羣蚁附膻 (qún yǐ fù shān)
群蚁附膻 (qún yǐ fù shān)
羣蚁溃堤 (qún yǐ kuì dī)
群蚁溃堤 (qún yǐ kuì dī)
羣蚁趋膻 (qún yǐ qū shān)
麇至沓来 (qún zhì tà lái)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.437s