en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
迥然不羣 (rán bù qún)
然荻读书 (rán dí dú shū)
然糠照薪 (rán kāng zhào xīn)
然糠自照 (rán kāng zì zhào)
燃糠自照 (rán kāng zì zhào)
燃眉之急 (rán méi zhī jí)
燃萁煎豆 (rán qí jiān dòu)
燃萁之敏 (rán qí zhī mǐn)
燃萁煮豆 (rán qí zhǔ dòu)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.04s