en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
攘臂一呼 (rǎng bì yī hū)
攘肌及骨 (rǎng jī jí gǔ)
攘来熙往 (rǎng lái xī wǎng)
攘袂引领 (rǎng mèi yǐn lǐng)
攘权夺利 (rǎng quán duó lì)
攘攘熙熙 (rǎng rǎng xī xī)
攘人之美 (rǎng rén zhī měi)
攘外安内 (rǎng wài ān nèi)
攘往熙来 (rǎng wǎng xī lái)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s