en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
让礼一寸,得礼一尺 (ràng lǐ yī cùn dé lǐ yī chǐ)
让三让再 (ràng sān ràng zài)
让逸竞劳 (ràng yì jìng láo)
让再让三 (ràng zài ràng sān)
让枣推梨 (ràng zǎo tuī lí)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s