en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
热熬翻饼 (rě áo fān bǐng)
惹草拈花 (rě cǎo niān huā)
惹草沾花 (rě cǎo zhān huā)
惹火烧身 (rě huǒ shāo shēn)
惹祸招愆 (rě huò zhāo qiān)
惹祸招殃 (rě huò zhāo yāng)
惹祸招灾 (rě huò zhāo zāi)
惹事生非 (rě shì shēng fēi)
惹是生非 (rě shì shēng fēi)
惹是招非 (rě shì zhāo fēi)
惹事招非 (rě shì zhāo fēi)
惹灾招祸 (rě zāi zhāo huò)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.044s