en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
190 Chengyu
人百其身 (rén bǎi qí shēn)
人不犯我,我不犯人 (rén bù fàn wǒ wǒ bù fàn rén)
人不可貌相 (rén bù kě mào xiàng)
人不聊生 (rén bù liáo shēng)
人不为己,天诛地灭 (rén bù wèi jǐ tiān zhū dì miè)
人不知,鬼不觉 (rén bù zhī guǐ bù jué)
人不自安 (rén bù zì ān)
人才辈出 (rén cái bèi chū)
人才难得 (rén cái cái dé)
人材出众 (rén cái chū zhòng)
人才出众 (rén cái chū zhòng)
人才济济 (rén cái jǐ jǐ)
人财两空 (rén cái liǎng kōng)
人财两失 (rén cái liǎng shī)
人稠物穰 (rén chóu wù ráng)
人存政举 (rén cún zhèng jǔ)
人单势孤 (rén dān shì gū)
人地生疏 (rén dì shēng shū)
人丁兴旺 (rén dīng xīng wàng)
人定胜天 (rén dìng shèng tiān)
人多口杂 (rén duō kǒu zá)
人多阙少 (rén duō què shǎo)
人多势众 (rén duō shì zhòng)
人多手杂 (rén duō shǒu zá)
人多嘴杂 (rén duō zuǐ zá)
人而无信,不知其可 (rén ér wú xìn bù zhī qí kě)
人非草木 (rén fēi cǎo mù)
人非木石 (rén fēi mù shí)
人非圣贤,孰能无过 (rén fēi shèng xián shú néng wú guò)
人非土木 (rén fēi tǔ mù)
人非物是 (rén fēi wù shì)
人逢喜事精神爽 (rén féng xǐ shì jīng shén shuǎng)
人浮于食 (rén fú yú shí)
人浮于事 (rén fú yú shì)
人各有志 (rén gè yǒu zhì)
人喊马嘶 (rén hǎn mǎ sī)
人欢马叫 (rén huān mǎ jiào)
人荒马乱 (rén huāng mǎ luàn)
人急计生 (rén jí jì shēng)
人极计生 (rén jí jì shēng)
人急偎亲 (rén jí wēi qīn)
人急智生 (rén jí zhì shēng)
人给家足 (rén jǐ jiā zú)
人己一视 (rén jǐ yī shì)
人迹罕至 (rén jì hǎn zhì)
人间地狱 (rén jiān dì yù)
人间天上 (rén jiān tiān shàng)
人间天堂 (rén jiān tiān táng)
人间重晚晴 (rén jiān zhòng wǎn qíng)
仁浆义粟 (rén jiāng yì sù)
人杰地灵 (rén jié dì líng)
人尽其才 (rén jìn qí cái)
人困马乏 (rén kùn mǎ fá)
人来客去 (rén lái kè qù)
人来客往 (rén lái kè wǎng)
人来人往 (rén lái rén wǎng)
人老珠黄 (rén lǎo zhū huáng)
人离乡贱 (rén lí xiāng jiàn)
人满为患 (rén mǎn wéi huàn)
人面狗心 (rén miàn gǒu xīn)
人面兽心 (rén miàn shòu xīn)
人面桃花 (rén miàn táo huā)
仁民爱物 (rén mín ài wù)
人民城郭 (rén mín chéng guō)
人命关天 (rén mìng guān tiān)
人命危浅 (rén mìng wēi qiǎn)
人莫予毒 (rén mò yú dú)
人模狗样 (rén mú gǒu yàng)
人怕出名猪怕壮 (rén pà chū míng zhū pà zhuàng)
人贫智短 (rén pín zhì duǎn)
人弃我取 (rén qì wǒ qǔ)
人千人万 (rén qiān rén wàn)
人强马壮 (rén qiáng mǎ zhuàng)
人强胜天 (rén qiáng shèng tiān)
人琴俱逝 (rén qín jù shì)
人琴俱亡 (rén qín jù wáng)
人琴两亡 (rén qín liǎng wáng)
人情冷暖 (rén qíng lěng nuǎn)
人情世故 (rén qíng shì gù)
人情世态 (rén qíng shì tai)
人情汹汹 (rén qíng xiōng xiōng)
人情恟恟 (rén qíng xiōng xiōng)
人情之常 (rén qíng zhī cháng)
人穷志短 (rén qióng zhì duǎn)
人穷智短 (rén qióng zhì duǎn)
人取我与 (rén qǔ wǒ yǔ)
人去楼空 (rén qù lóu kōng)
人人得而诛之 (rén rén dé ér zhū zhī)
人人皆知 (rén rén jiē zhī)
仁人君子 (rén rén jūn zǐ)
仁人义士 (rén rén yì shì)
仁人志士 (rén rén zhì shì)
人人自危 (rén rén zì wēi)
仁柔寡断 (rén róu guǎ duàn)
人山人海 (rén shān rén hǎi)
人涉卬否 (rén shè áng fǒu)
人神共愤 (rén shén gòng fèn)
人神共嫉 (rén shén gòng jí)
人神同嫉 (rén shén tóng jí)
人生朝露 (rén shēng cháo lù)
人声鼎沸 (rén shēng dǐng fèi)
人生何处不相逢 (rén shēng hé chù bù xiāng f)
人生路不熟 (rén shēng lù bù shú)
人生面不熟 (rén shēng miàn bù shú)
人生七十古来稀 (rén shēng qī shí gǔ lái xī)
人生如寄 (rén shēng rú jì)
人生如梦 (rén shēng rú mèng)
人生如朝露 (rén shēng rú zhāo lù)
人生若寄 (rén shēng ruò jì)
人生自古谁无死 (rén shēng zì gǔ shuí wú sǐ)
人事不省 (rén shì bù xǐng)
人事不醒 (rén shì bù xǐng)
人事不知 (rén shì bù zhī)
人世沧桑 (rén shì cāng sāng)
人事代谢 (rén shì dài xiè)
人手一册 (rén shǒu yī cè)
人寿年丰 (rén shòu nián fēng)
人死留名 (rén sǐ liú míng)
人所共知 (rén suǒ gòng zhī)
人同此心,心同此理 (rén tóng cǐ xīn xīn tóng cǐ lǐ)
仁同一视 (rén tóng yī shì)
人头畜鸣 (rén tóu chù míng)
人亡邦瘁 (rén wáng bāng cuì)
人亡家破 (rén wáng jiā pò)
人亡物在 (rén wáng wù zài)
人亡政息 (rén wáng zhèng xī)
人微权轻 (rén wēi quán qīng)
人微望轻 (rén wēi wàng qīng)
人微言贱 (rén wēi yán jiàn)
人微言轻 (rén wēi yán qīng)
人为刀俎,我为鱼肉 (rén wéi dāo zǔ wǒ wéi yú ròu)
人为财死,鸟为食亡 (rén wèi cái sǐ niǎo wèi shí)
人文荟萃 (rén wén huì cuì)
人我是非 (rén wǒ shì fēi)
人无远虑,必有近忧 (rén wú yuǎn lǜ bì yǒu jìn yōu)
人心不古 (rén xīn bù gǔ)
人心不足蛇吞象 (rén xīn bù zú shé tūn xiàng)
人心大快 (rén xīn dà kuài)
人心隔肚皮 (rén xīn gé dù pí)
人心归向 (rén xīn guī xiàng)
人心涣散 (rén xīn huàn sàn)
人心惶惶 (rén xīn huáng huáng)
人心皇皇 (rén xīn huáng huáng)
鸮心鹂舌 (rén xīn lí shé)
人心莫测 (rén xīn mò cè)
人心难测 (rén xīn nán cè)
人心叵测 (rén xīn pǒ cè)
人心齐,泰山移 (rén xīn qí tài shān yí)
仁心仁术 (rén xīn rén shù)
仁心仁闻 (rén xīn rén wén)
人心如面 (rén xīn rú miàn)
人心丧尽 (rén xīn sàng jìn)
人心所归 (rén xīn suǒ guī)
人心所向 (rén xīn suǒ xiàng)
人心惟危 (rén xīn wéi wēi)
人心向背 (rén xīn xiàng bèi)
人烟稠密 (rén yān chóu mì)
人烟浩穰 (rén yān hào rǎng)
人言藉藉 (rén yán jí jí)
人言籍籍 (rén yán jí jí)
人言可畏 (rén yán kě wèi)
仁言利博 (rén yán lì bó)
仁言利溥 (rén yán lì pǔ)
人言啧啧 (rén yán zé zé)
人仰马翻 (rén yǎng mǎ fān)
人一己百 (rén yī jǐ bǎi)
人以群分 (rén yǐ qún fēn)
仁义道德 (rén yì dào dé)
仁义君子 (rén yì jūn zǐ)
仁义之兵 (rén yì zhī bīng)
仁义之师 (rén yì zhī shī)
人语马嘶 (rén yǔ mǎ sī)
人欲横流 (rén yù héng liú)
人怨神怒 (rén yuàn shén nù)
人怨天怒 (rén yuàn tiān nù)
人约黄昏 (rén yuē huáng hūn)
人云亦云 (rén yún yì yún)
仁者见仁,智者见智 (rén zhě jiàn rén zhì zhě jiàn zhì)
仁者能仁 (rén zhě néng rén)
人之常情 (rén zhī cháng qíng)
人之将死,其言也善 (rén zhī jiāng sǐ qí yán yě shàn)
仁至义尽 (rén zhì yì jìn)
人中龙虎 (rén zhōng lóng hǔ)
人中骐骥 (rén zhōng qí jì)
人中狮子 (rén zhōng shī zǐ)
人中之龙 (rén zhōng zhī lóng)
人众胜天 (rén zhòng shèng tiān)
人自为战 (rén zì wéi zhàn)
人自为政 (rén zì wéi zhèng)
人足家给 (rén zú jiā jǐ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.018s