en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
27 Chengyu
荣古陋今 (róng gǔ lòu jīn)
荣古虐今 (róng gǔ nüè jīn)
熔古铸今 (róng gǔ zhù jīn)
镕古铸今 (róng gǔ zhù jīn)
容光焕发 (róng guāng huàn fā)
荣华富贵 (róng huá fù guì)
融汇贯通 (róng huì guàn tōng)
融会贯通 (róng huì guàn tōng)
融会通浃 (róng huì tōng jiā)
熔今铸古 (róng jīn zhù gǔ)
镕今铸古 (róng jīn zhù gǔ)
戎马仓皇 (róng mǎ cāng huáng)
戎马劻勷 (róng mǎ dān xiào)
戎马倥偬 (róng mǎ kǒng zǒng)
戎马倥傯 (róng mǎ kǒng zǒng)
戎马生郊 (róng mǎ shēng jiāo)
戎马生涯 (róng mǎ shēng yá)
融洽无间 (róng qià wú jiàn)
融释贯通 (róng shì guàn tōng)
容头过身 (róng tóu guò shēn)
融为一体 (róng wéi yī tǐ)
容膝之安,一肉之味 (róng xī zhī ān yī ròu zhī wèi)
容膝之地 (róng xī zhī dì)
荣谐伉俪 (róng xié kàng lì)
融液贯通 (róng yè guàn tōng)
熔于一炉 (róng yú yī lú)
荣宗耀祖 (róng zōng yào zǔ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.047s