en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
汝成人耶 (rǔ chéng rén yé)
乳臭未除 (rǔ chòu wèi chú)
乳犊不怕虎 (rǔ dú bù pà hǔ)
辱国丧师 (rǔ guó sàng shī)
辱国殄民 (rǔ guó tiǎn mín)
辱国殃民 (rǔ guó yāng mín)
乳间股脚 (rǔ jiān gǔ jiǎo)
辱门败户 (rǔ mén bài hù)
汝南晨鸡 (rǔ nán chén jī)
辱身败名 (rǔ shēn bài míng)
乳声乳气 (rǔ shēng rǔ qì)
乳臭未干 (rǔ xiù wèi gān)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s