en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
34 Chengyu
入邦问俗 (rù bāng wèn sú)
入宝山而空回 (rù bǎo shān ér kōng huí)
入不敷出 (rù bù fū chū)
入地无门 (rù dì wú mén)
入阁登坛 (rù gé dēng tán)
入骨相思 (rù gǔ xiāng sī)
入国问俗 (rù guó wèn sú)
入海算沙 (rù hǎi suàn shā)
入火赴汤 (rù huǒ fù tāng)
枘圆凿方 (rù iyuán záo fāng)
入井望天 (rù jǐng wàng tiān)
入境问禁 (rù jìng wèn jìn)
入竟问禁 (rù jìng wèn jìn)
入境问俗 (rù jìng wèn sú)
缛礼烦仪 (rù lǐ fán yí)
入理切情 (rù lǐ qiē qíng)
入门问讳 (rù mén wèn huì)
入木三分 (rù mù sān fēn)
入幕之宾 (rù mù zhī bīn)
入情入理 (rù qíng rù lǐ)
入圣超凡 (rù shèng chāo fán)
入室操戈 (rù shǐ cāo gē)
入室昇堂 (rù shì shēng táng)
入室升堂 (rù shì shēng táng)
入死出生 (rù sǐ chū shēng)
入铁主簿 (rù tiě zhǔ bù)
入土为安 (rù tú wéi ān)
入文出武 (rù wén chū wǔ)
入吾彀中 (rù wǔ gòu zhōng)
入乡随俗 (rù xiāng suí sú)
入乡问俗 (rù xiāng wèn sú)
入孝出悌 (rù xiào chū tì)
入孝出弟 (rù xiào chū tì)
入主出奴 (rù zhǔ chū nú)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.002s