en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
锐不可当 (ruì bù kě dāng)
锐挫气索 (ruì cuò qì suǒ)
鋭挫气索 (ruì cuò qì suǒ)
锐挫望绝 (ruì cuò wàng jué)
鋭挫望絶 (ruì cuò wàng jué)
瑞雪兆丰年 (ruì xuě zhào fēng nián)
枘凿冰炭 (ruì záo bīng tàn)
枘凿方圆 (ruì záo fāng yuán)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s