en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
撒痴撒娇 (sā chī sā jiāo)
撒娇卖俏 (sā jiāo mài qiào)
撒娇撒痴 (sā jiāo sā chī)
撒科打诨 (sā kē dǎ hùn)
撒泼打滚 (sā pō dǎ gǔn)
撒泼放刁 (sā pō fàng diāo)
撒骚放屁 (sā sāo fàng pì)
撒水拿鱼 (sā shuǐ ná yú)
撒诈捣虚 (sā zhà dǎo xū)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.064s