en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
塞北江南 (sāi běi jiāng nán)
塞耳盗锺 (sāi ěr dào zhōng)
塞耳盗钟 (sāi ěr dào zhōng)
塞耳偷铃 (sāi ěr tōu líng)
塞井焚舍 (sāi jǐng fén shě)
塞井夷灶 (sāi jǐng yí zào)
塞上江南 (sāi shàng jiāng nán)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.022s