en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
195 Chengyu
三百六十行 (sān bǎi liù shí háng)
三百瓮齑 (sān bǎi wèng jī)
三百瓮虀 (sān bǎi wèng jī)
三般两样 (sān bān liǎng yàng)
三班六房 (sān bān liù fáng)
三榜定案 (sān bǎng dìng àn)
三病四痛 (sān bìng sì tòng)
三步两脚 (sān bù liǎng jiǎo)
三不拗六 (sān bù niù liù)
三曹对案 (sān cáo duì àn)
三差两错 (sān chā liǎng cuò)
三差五错 (sān chā wǔ cuò)
三茶六饭 (sān chá liù fàn)
三茶六礼 (sān chá liù lǐ)
三长两短 (sān cháng liǎng duǎn)
三长四短 (sān cháng sì duǎn)
三朝五日 (sān cháo wǔ rì)
三朝元老 (sān cháo yuán lǎo)
三从四德 (sān cóng sì dé)
三寸不烂之舌 (sān cùn bù làn zhī shé)
三寸鸟,七寸嘴 (sān cùn niǎo qī cùn zuǐ)
三寸之舌 (sān cùn zhī shé)
三等九般 (sān děng jiǔ bān)
三等九格 (sān děng jiǔ gé)
三迭阳关 (sān dié yáng guān)
三叠阳关 (sān dié yáng guān)
三冬二夏 (sān dōng èr xià)
三对六面 (sān duì liù miàn)
三番两次 (sān fān liǎng cì)
三翻四覆 (sān fān sì fù)
三翻四复 (sān fān sì fù)
三番五次 (sān fān wǔ cì)
三反四覆 (sān fǎn sì fù)
三分鼎立 (sān fēn dǐng lì)
三分鼎足 (sān fēn dǐng zú)
三分似人,七分似鬼 (sān fēn sì rén qī fēn sì guǐ)
三分像人,七分似鬼 (sān fēn xiàng rén qī fēn sì guǐ)
三分像人,七分像鬼 (sān fēn xiàng rén qī fēn xiàng guǐ)
三坟五典 (sān fén wǔ diǎn)
三风十愆 (sān fēng shí qiān)
三夫成市虎 (sān fū chéng shì hǔ)
三夫之对 (sān fū zhī duì)
三夫之言 (sān fū zhī yán)
三复白圭 (sān fù bái guī)
三复斯言 (sān fù sī yán)
三纲五常 (sān gāng wǔ cháng)
三告投杼 (sān gào tóu zhù)
三个臭皮匠,赛过诸葛 (sān gè chòu pí jiàng sài gu)
三个臭皮匠,赛过诸葛亮 (sān gè chòu pí jiàng sài guò zhū gě liàng)
三更半夜 (sān gēng bàn yè)
三宫六院 (sān gōng liù yuàn)
三姑六婆 (sān gū liù pó)
三顾草庐 (sān gù cǎo lú)
三顾茅庐 (sān gù máo lú)
三跪九叩 (sān guì jiǔ kòu)
三过其门而不入 (sān guò qí mén ér bù rù)
三好二怯 (sān hǎo èr qiè)
三好两歹 (sān hǎo liǎng dǎi)
三好两歉 (sān hǎo liǎng qiàn)
三户亡秦 (sān hù wáng qín)
三槐九棘 (sān huái jiǔ jí)
三环五扣 (sān huán wǔ kòu)
三皇五帝 (sān huáng wǔ dì)
三回九转 (sān huí jiǔ zhuǎn)
三回五次 (sān huí wǔ cì)
三荤五厌 (sān hūn wǔ yàn)
三魂出窍 (sān hún chū qiào)
三魂七魄 (sān hún qī pò)
三饥两饱 (sān jī liǎng bǎo)
三家村 (sān jiā cūn)
三缄其口 (sān jiān qí kǒu)
三谏之义 (sān jiàn zhī yì)
三江七泽 (sān jiāng qī zé)
三江五湖 (sān jiāng wǔ hú)
三脚两步 (sān jiǎo liǎng bù)
三教九流 (sān jiào jiǔ liú)
三街两市 (sān jiē liǎng shì)
三街六市 (sān jiē liù shì)
三街六巷 (sān jiē liù xiàng)
三节两寿 (sān jié liǎng shòu)
三句不离本行 (sān jù bù lí běn háng)
三句话不离本行 (sān jù huà bù lí běn háng)
三老四少 (sān lǎo sì shǎo)
三老五更 (sān lǎo wǔ gēng)
三邻四舍 (sān lín sì shè)
三令五申 (sān lìng wǔ shēn)
三六九等 (sān liù jiǔ děng)
三马同槽 (sān mǎ tóng cáo)
三毛七孔 (sān máo qī kǒng)
三媒六证 (sān méi liù zhèng)
三命而俯 (sān mìng ér fǔ)
三沐三薰 (sān mù sān xūn)
三沐三熏 (sān mù sān xūn)
三臡八菹 (sān ní bā zū)
三年化碧 (sān nián huà bì)
三年五载 (sān nián wǔ zài)
三年之艾 (sān nián zhī ài)
三朋四友 (sān péng sì yǒu)
三平二满 (sān píng èr mǎn)
三婆两嫂 (sān pó liǎng sǎo)
三妻四妾 (sān qī sì qiè)
三期贤佞 (sān qī xián nìng)
三迁之教 (sān qiān zhī jiào)
三亲六故 (sān qīn liù gù)
三亲六眷 (sān qīn liù juàn)
三亲四眷 (sān qīn sì juàn)
三清四白 (sān qīng sì bái)
三求四告 (sān qiú sì gào)
三拳不敌四手 (sān quán bù dí sì shǒu)
三拳二脚 (sān quán èr jiǎo)
三拳两脚 (sān quán liǎng jiǎo)
三人成虎 (sān rén chéng hǔ)
三人为众 (sān rén wèi zhòng)
三人行,必有我师 (sān rén xíng bì yǒu wǒ shī)
三日打鱼,两日晒网 (sān rì dǎ yú liǎng rì shài wǎng)
三日新妇 (sān rì xīn fù)
三三两两 (sān sān liǎng liǎng)
三三四四 (sān sān sì sì)
三三五五 (sān sān wǔ wǔ)
三山五岳 (sān shān wǔ yuè)
三蛇七鼠 (sān shé qī shǔ)
三牲五鼎 (sān shēng wǔ dǐng)
三生有幸 (sān shēng yǒu xìng)
三尸暴跳 (sān shī bào tiào)
三尸五鬼 (sān shī wǔ guǐ)
三十而立 (sān shí ér lì)
三十六策,走为上策 (sān shí liù cè zǒu wéi shàng cè)
三十六行 (sān shí liù háng)
三十六计,走为上计 (sān shí liù jì zǒu wéi shàng jì)
三十年河东,三十年河 (sān shí nián hé dōng sān sh)
三十年河东,三十年河西 (sān shí nián hé dōng sān shí nián hé xī)
三十三天 (sān shí sān tiān)
三豕涉河 (sān shǐ shè hé)
三首六臂 (sān shǒu liù bì)
三兽渡河 (sān shòu dù hé)
三思而后行 (sān sī ér hòu xíng)
三思而行 (sān sī ér xíng)
三台八座 (sān tái bā zuò)
三汤两割 (sān tāng liǎng gē)
三汤五割 (sān tāng wǔ gē)
三天打鱼,两天晒网 (sān tiān dǎ yú liǎng tiān shài wǎng)
三天两头 (sān tiān liǎng tóu)
三头八臂 (sān tóu bā bì)
三头对案 (sān tóu duì àn)
三头两面 (sān tóu liǎng miàn)
三头两日 (sān tóu liǎng rì)
三头两绪 (sān tóu liǎng xù)
三头六臂 (sān tóu liù bì)
三头六面 (sān tóu liù miàn)
三头六证 (sān tóu liù zhèng)
三吐三握 (sān tǔ sān wò)
三推六问 (sān tuī liù wèn)
三瓦两舍 (sān wǎ liǎng shě)
三瓦两巷 (sān wǎ liǎng xiàng)
三位一体 (sān wèi yī tǐ)
三窝两块 (sān wō liǎng kuài)
三五成群 (sān wǔ chéng qún)
三徙成都 (sān xǐ chéng dōu)
三徙成国 (sān xǐ chéng guó)
三下五除二 (sān xià wǔ chú èr)
三写成乌 (sān xiě chéng wū)
三写易字 (sān xiě yì zì)
三心二意 (sān xīn èr yì)
三心两意 (sān xīn liǎng yì)
三衅三浴 (sān xìn sān yù)
三星在户 (sān xīng zài hù)
三星在天 (sān xīng zài tiān)
三省吾身 (sān xǐng wú shēn)
三熏三沐 (sān xūn sān mù)
三薰三沐 (sān xūn sān mù)
三旬九食 (sān xún jiǔ shí)
三言讹虎 (sān yán é hǔ)
三言两句 (sān yán liǎng jù)
三言两语 (sān yán liǎng yǔ)
三阳交泰 (sān yáng jiāo tai)
三阳开泰 (sān yáng kāi tài)
三盈三虚 (sān yíng sān xū)
三余读书 (sān yú dú shū)
三浴三衅 (sān yù sān xìn)
三浴三熏 (sān yù sān xūn)
三怨成府 (sān yuàn chéng fǔ)
三月不知肉味 (sān yuè bù zhī ròu wèi)
三灾八难 (sān zāi bā nàn)
三灾六难 (sān zāi liù nán)
三占从二 (sān zhān cóng èr)
三战三北 (sān zhān sān běi)
三折肱,为良医 (sān zhé gōng wéi liáng yī)
三折肱为良医 (sān zhé gōng wéi liáng yī)
三贞九烈 (sān zhēn jiǔ liè)
三贞五烈 (sān zhēn wǔ liè)
三纸无驴 (sān zhǐ wú lǘ)
三旨相公 (sān zhǐ xiàng gōng)
三智五猜 (sān zhì wǔ cāi)
三足鼎立 (sān zú dǐng lì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.044s