en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
煞费苦心 (shà fèi kǔ xīn)
煞费心机 (shà fèi xīn jī)
歃血为盟 (shà xuè wéi méng)
煞有介事 (shà yǒu jiè shì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s