en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
稍安毋躁 (shāo ān wú zào)
稍黩筐篚 (shāo dú kuāng fěi)
捎关打节 (shāo guān dǎ jié)
稍关打节 (shāo guān dǎ jié)
烧眉之急 (shāo méi zhī jí)
烧琴煮鹤 (shāo qín zhǔ hè)
稍胜一筹 (shāo shèng yī chóu)
烧犀观火 (shāo xī guān huǒ)
稍逊一筹 (shāo xùn yī chóu)
稍纵即逝 (shāo zòng jí shì)
稍纵则逝 (shāo zòng zé shì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.017s