en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
省吃俭用 (shěng chī jiǎn yòng)
省吃细用 (shěng chī xì yòng)
省烦从简 (shěng fán cóng jiǎn)
省愆寡过 (shěng qiān guǎ guò)
省事宁人 (shěng shì níng rén)
省衣节食 (shěng yī jié shí)
省役薄赋 (shěng yì bó fù)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.08s