en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
70 Chengyu
失败为成功之母 (shī bài wéi chéng gōng zhī m)
诗肠鼓吹 (shī chá gǔ chuì)
师出无名 (shī chū wú míng)
师出有名 (shī chū yǒu míng)
虱处裈中 (shī chǔ kūn zhōng)
失道寡助 (shī dào guǎ zhù)
师道尊严 (shī dào zūn yán)
虱多不痒 (shī duō bù yǎng)
施而不费 (shī ér bù fèi)
施绯拖绿 (shī fēi tuō lǜ)
施绯拖緑 (shī fēi tuō lǜ)
施号发令 (shī hào fā lìng)
尸横遍野 (shī héng biàn yě)
失魂荡魄 (shī hún dàng pò)
失魂落魄 (shī hún luò pò)
失魂丧胆 (shī hún sàng dǎn)
失魂丧魄 (shī hún sàng pò)
诗家三昧 (shī jiā sān mèi)
施衿结褵 (shī jīn jié lí)
失惊打怪 (shī jīng dǎ guài)
失惊倒怪 (shī jīng dǎo guài)
失精落彩 (shī jīng luò cǎi)
虱胫虮肝 (shī jìng jī gān)
尸鸠之平 (shī jiū zhī píng)
诗酒风流 (shī jiǔ fēng liú)
诗酒朋侪 (shī jiǔ péng chái)
尸居龙见 (shī jū lóng xiàn)
尸居余气 (shī jū yú qì)
师老兵疲 (shī lǎo bīng pí)
师老兵破 (shī lǎo bīng pò)
诗礼传家 (shī lǐ chuán jiā)
诗礼人家 (shī lǐ rén jiā)
诗礼之家 (shī lǐ zhī jiā)
诗礼之训 (shī lǐ zhī xùn)
尸利素餐 (shī lì sù cān)
尸禄素飡 (shī lù sù cān)
尸禄素餐 (shī lù sù cān)
失马塞翁 (shī mǎ sài wēng)
施命发号 (shī mìng fā hào)
诗朋酒侣 (shī péng jiǔ lǚ)
诗朋酒友 (shī péng jiǔ yǒu)
诗情画意 (shī qíng huà yì)
施仁布德 (shī rén bù dé)
湿肉伴干柴 (shī ròu bàn gān chái)
尸山血海 (shī shān xuè hǎi)
施施而行 (shī shī ér xíng)
失时落势 (shī shí luò shì)
诗书发冢 (shī shū fà zhǒng)
诗庭之训 (shī tíng zhī xùn)
尸位素餐 (shī wèi sù cān)
狮象搏兔,皆用全力 (shī xiàng bó tù jiē yòng quán lì)
师心自是 (shī xīn zì shì)
师心自用 (shī xīn zì yòng)
师严道尊 (shī yán dào zūn)
诗以言志 (shī yǐ yán zhì)
诗云子曰 (shī yún zǐ yuè)
失张冒势 (shī zhāng mào shì)
失张失智 (shī zhāng shī zhì)
失之东隅 (shī zhī dōng yú)
失之东隅,收之桑榆 (shī zhī dōng yú shōu zhī sāng yú)
失之毫厘,差以千里 (shī zhī háo lí chà yǐ qiān lǐ)
失之毫厘,差之千里 (shī zhī háo lí chà zhī qiān lǐ)
失之毫厘,谬以千里 (shī zhī háo lí miù yǐ qiān lǐ)
失之交臂 (shī zhī jiāo bì)
失之千里,差若毫厘 (shī zhī qiān lǐ chà ruò háo lí)
师直为壮 (shī zhí wéi zhuàng)
诗中有画 (shī zhōng yǒu huà)
失诸交臂 (shī zhū jiāo bì)
狮子大开口 (shī zī dà kāi kǒu)
狮子搏兔,亦用全力 (shī zǐ bó tù yì yòng quán lì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.017s