en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
228 Chengyu
食案方丈 (shí àn fāng zhàng)
十八般兵器 (shí bā bān bīng qì)
十八般武艺 (shí bā bān wǔ yì)
十八层地狱 (shí bā céng dì yù)
实偪处此 (shí bèng chǔ cǐ)
实逼处此 (shí bī chǔ cǐ)
食必方丈 (shí bì fāng zhàng)
识变从宜 (shí biàn cóng yí)
食辨劳薪 (shí biàn láo xīn)
十变五化 (shí biàn wǔ huà)
十病九痛 (shí bìng jiǔ tòng)
食不充肠 (shí bù chōng cháng)
食不充饥 (shí bù chōng jī)
食不充口 (shí bù chōng kǒu)
食不重味 (shí bù chóng wèi)
食不二味 (shí bù èr wèi)
十步芳草 (shí bù fāng cǎo)
食不甘味 (shí bù gān wèi)
食不果腹 (shí bù guǒ fù)
食不餬口 (shí bù hú kǒu)
食不遑味 (shí bù huáng wèi)
十不当一 (shí bù huò yī)
食不兼肉 (shí bù jiān ròu)
食不兼味 (shí bù jiān wèi)
时不可失 (shí bù kě shī)
食不累味 (shí bù lèi wèi)
食不求甘 (shí bù qiú gān)
时不我待 (shí bù wǒ dài)
时不我与 (shí bù wǒ yǔ)
食不暇饱 (shí bù xiá bǎo)
食不下咽 (shí bù xià yàn)
十步香草 (shí bù xiāng cǎo)
十步香车 (shí bù xiāng chē)
食不厌精,脍不厌细 (shí bù yàn jīng kuài bù yàn xì)
时不再来 (shí bù zài lái)
食不知味 (shí bù zhī wèi)
食不终味 (shí bù zhōng wèi)
食不重肉 (shí bù zhóng ròu)
识才尊贤 (shí cái zūn xián)
石沉大海 (shí chén dà hǎi)
拾陈蹈故 (shí chén dǎo gù)
十成九稳 (shí chéng jiǔ wěn)
石城汤池 (shí chéng tāng chí)
石赤不夺 (shí chì bù duó)
时绌举赢 (shí chù jǔ yíng)
时绌举盈 (shí chù jǔ yíng)
拾带重还 (shí dài zhòng huán)
食箪浆壶 (shí dān jiāng hú)
十冬腊月 (shí dōng là yuè)
拾掇无遗 (shí duō wú yí)
十恶不赦 (shí è bù shè)
十恶五逆 (shí è wǔ nì)
食而不化 (shí ér bù huà)
十二金钗 (shí èr jīn chāi)
十二金牌 (shí èr jīn pái)
十二万分 (shí èr wàn fēn)
识二五而不知十 (shí èr wǔ ér bù zhī shí)
十发十中 (shí fā shí zhōng)
实蕃有徒 (shí fān yǒu tú)
剸繁决剧 (shí fán jué jù)
实繁有徒 (shí fán yǒu tú)
剸繁治剧 (shí fán zhì jù)
食方于前 (shí fāng yú qián)
十风五雨 (shí fēng wǔ yǔ)
十夫桡椎 (shí fū ráo zhuī)
十夫楺椎 (shí fū zhī zhuī)
食甘寝安 (shí gān qǐn ān)
食甘寝宁 (shí gān qǐn níng)
食古不化 (shí gǔ bù huà)
食古如鲠 (shí gǔ rú gěng)
时乖命蹇 (shí guāi mìng jiǎn)
时乖运舛 (shí guāi yùn chuǎn)
时乖运乖 (shí guāi yùn guāi)
时乖运蹇 (shí guāi yùn jiǎn)
时乖运拙 (shí guāi yùn zhuō)
十光五色 (shí guāng wǔ sè)
时过境迁 (shí guò jìng qiān)
十寒一暴 (shí hán yī bào)
十行俱下 (shí háng jù xià)
时和年丰 (shí hé nián fēng)
时和岁丰 (shí hé suì fēng)
时和岁稔 (shí hé suì rěn)
时亨运泰 (shí hēng yùn tai)
石火电光 (shí huǒ diàn guāng)
石火风灯 (shí huǒ fēng dēng)
石火风烛 (shí huǒ fēng zhú)
石火光阴 (shí huǒ guāng yīn)
实获我心 (shí huò wǒ xīn)
食藿悬鹑 (shí huò xuán chún)
食饥息劳 (shí jī xī láo)
石缄金匮 (shí jiān jīn kuì)
十浆五馈 (shí jiāng wǔ kuì)
拾金不昧 (shí jīn bù mèi)
十拷九棒 (shí kǎo jiǔ bàng)
十口相传 (shí kǒu xiāng chuán)
时来运来 (shí lái yùn lái)
时来运旋 (shí lái yùn xuán)
时来运转 (shí lái yùn zhuǎn)
石烂海枯 (shí làn hǎi kū)
石烂江枯 (shí làn jiāng kū)
石泐海枯 (shí lè hǎi kū)
十里长亭 (shí lǐ cháng tíng)
十里洋场 (shí lǐ yáng chǎng)
识礼知书 (shí lǐ zhī shū)
食马留肝 (shí mǎ liú gān)
食毛践土 (shí máo jiàn tǔ)
十米九糠 (shí mǐ jiǔ kāng)
十眠九坐 (shí mián jiǔ zuò)
十面埋伏 (shí miàn mái fú)
识明智审 (shí míng zhì shěn)
十拏九稳 (shí mù jiǔ wěn)
十目所视 (shí mù suǒ shì)
十目所视,十手所指 (shí mù suǒ shì shí shǒu suǒ zhǐ)
十拿九稳 (shí ná jiǔ wěn)
十年窗下 (shí nián chuāng xià)
十年读书 (shí nián dú shū)
十年寒窗 (shí nián hán chuāng)
十年九不遇 (shí nián jiǔ bù yù)
十年磨剑 (shí nián mó jiàn)
十年生聚 (shí nián shēng jù)
十年生聚,十年教训 (shí nián shēng jù shí nián jiào xùn)
十年树木,百年树人 (shí nián shù mù bǎi nián shù rén)
石破天惊 (shí pò tiān jīng)
食前方丈 (shí qián fāng zhàng)
食亲财黑 (shí qīn cái hēi)
十亲九故 (shí qīn jiǔ gù)
十亲九眷 (shí qīn jiǔ juàn)
时清海宴 (shí qīng hǎi yàn)
时诎举赢 (shí qū jǔ yíng)
十全十美 (shí quán shí měi)
十人九慕 (shí rén jiǔ mù)
拾人涕唾 (shí rén tì tuò)
拾人唾涕 (shí rén tuò tì)
拾人唾余 (shí rén tuò yú)
拾人牙慧 (shí rén yá huì)
十日并出 (shí rì bìng chū)
时日曷丧 (shí rì hé sàng)
食日万钱 (shí rì wàn qián)
十日一水,五日一石 (shí rì yī shuǐ wǔ rì yī shí)
十日之饮 (shí rì zhī yǐn)
食肉寝皮 (shí ròu qǐn pí)
食少事繁 (shí shǎo shì fán)
食少事烦 (shí shǎo shì fán)
石沈大海 (shí Shěn dà hǎi)
食生不化 (shí shēng bù huà)
十生九死 (shí shēng jiǔ sǐ)
识时达变 (shí shí dá biàn)
识时达务 (shí shí dá wù)
识时通变 (shí shí tōng biàn)
十十五五 (shí shí wǔ wǔ)
识时务者为俊杰 (shí shí wù zhě wéi jùn jié)
十世单传 (shí shì dān chuán)
石室金鐀 (shí shì jīn guì)
石室金匮 (shí shì jīn guì)
十室九空 (shí shì jiǔ kōng)
十室九匮 (shí shì jiǔ kuì)
实事求是 (shí shì qiú shì)
十室容贤 (shí shì róng xián)
时势造英雄 (shí shì zào yīng xióng)
十手争指 (shí shǒu zhēng zhǐ)
时殊风异 (shí shū fēng yì)
十鼠同穴 (shí shǔ tóng xué)
十死不问 (shí sǐ bù wèn)
十死九活 (shí sǐ jiǔ huó)
十死一生 (shí sǐ yī shēng)
食宿相兼 (shí sù xiāng jiān)
识涂老马 (shí tú lǎo mǎ)
识途老马 (shí tú lǎo mǎ)
食荼卧棘 (shí tú wò jí)
十万八千里 (shí wàn bā qiān lǐ)
十万火急 (shí wàn huǒ jí)
十万火速 (shí wàn huǒ sù)
时望所归 (shí wàng suǒ guī)
识微见几 (shí wēi jiàn jǐ)
识微见远 (shí wēi jiàn yuǎn)
识微知着 (shí wēi zhī zhe)
识微知著 (shí wēi zhī zhuó)
食为民天 (shí wéi mín tiān)
什围伍攻 (shí wéi wǔ gōng)
食味方丈 (shí wèi fāng zhàng)
识文断字 (shí wén duàn zì)
识文谈字 (shí wén tán zì)
十围五攻 (shí wén wǔ gōng)
时无再来 (shí wú zài lái)
什伍东西 (shí wǔ dōng xī)
什袭而藏 (shí xī ér cáng)
什袭以藏 (shí xí yǐ cáng)
什袭珍藏 (shí xí zhēn cáng)
石心木肠 (shí xīn mù cháng)
实心实意 (shí xīn shí yì)
食言而肥 (shí yán ér féi)
十羊九牧 (shí yáng jiǔ mù)
拾遗补阙 (shí yí bǔ quē)
时移世变 (shí yí shì biàn)
时移势迁 (shí yí shì qiān)
时移世异 (shí yí shì yì)
时移世易 (shí yí shì yì)
时移势易 (shí yí shì yì)
时移俗易 (shí yí sú yì)
时易世变 (shí yì shì biàn)
时异势殊 (shí yì shì shū)
时异事殊 (shí yì shì shū)
时隐时见 (shí yǐn shí jiàn)
石尤风 (shí yóu fēng)
十有八九 (shí yǒu bā jiǔ)
食鱼遇鲭 (shí yú yù qīng)
十雨五风 (shí yǔ wǔ fēng)
食玉炊桂 (shí yù chuī guì)
实与有力 (shí yù yǒu lì)
时运不济 (shí yùn bù jì)
时运不齐 (shí yùn bù jì)
时运亨通 (shí yùn hēng tōng)
十载寒窗 (shí zǎi hán chuāng)
十战十胜 (shí zhàn shí shèng)
十之八九 (shí zhī bā jiǔ)
食指大动 (shí zhǐ dà dòng)
十指连心 (shí zhǐ lián xīn)
实至名归 (shí zhì míng guī)
时至运来 (shí zhì yùn lái)
十转九空 (shí zhuǎn jiǔ kōng)
十捉九着 (shí zhuō jiǔ zhe)
食子徇君 (shí zǐ xùn jūn)
十字街口 (shí zì jiē kǒu)
十字街头 (shí zì jiē tóu)
十字路口 (shí zì lù kǒu)
十字路头 (shí zì lù tóu)
识字知书 (shí zì zhī shū)
食租衣税 (shí zū yī shuì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.049s