en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
70 Chengyu
手不释卷 (shǒu bù shì juàn)
手不释书 (shǒu bù shì shū)
手不停毫 (shǒu bù tíng háo)
手不停挥 (shǒu bù tíng huī)
手不应心 (shǒu bù yīng xīn)
守财奴 (shǒu cái nú)
首当其冲 (shǒu dāng qí chōng)
守道安贫 (shǒu dào ān pín)
手到病除 (shǒu dào bìng chú)
手到拿来 (shǒu dào ná lái)
手到拈来 (shǒu dào niān lái)
手到擒来 (shǒu dào qín lái)
守分安常 (shǒu fēn ān cháng)
手高手低 (shǒu gāo shǒu dī)
手高眼低 (shǒu gāo yǎn dī)
手挥目送 (shǒu huī mù sòng)
手急眼快 (shǒu jí yǎn kuài)
手疾眼快 (shǒu jí yǎn kuài)
手脚干净 (shǒu jiǎo gàn jìng)
手脚无措 (shǒu jiǎo wú cuò)
守节不移 (shǒu jié bù yí)
守经达权 (shǒu jīng dá quán)
守口如瓶 (shǒu kǒu rú píng)
手零脚碎 (shǒu líng jiǎo suì)
手忙脚乱 (shǒu máng jiǎo luàn)
手胼足胝 (shǒu pián zú zhī)
守瓶缄口 (shǒu píng jiān kǒu)
首丘之情 (shǒu qiū zhī qíng)
首屈一指 (shǒu qū yī zhǐ)
守缺抱残 (shǒu quē bào cán)
守阙抱残 (shǒu què bào cán)
守如处女,出如脱兔 (shǒu rú chǔ nǚ chū rú tuō tù)
首善之地 (shǒu shàn zhī dì)
首善之区 (shǒu shàn zhī qū)
首身分离 (shǒu shēn fēn lí)
守身如玉 (shǒu shēn rú yù)
首施两端 (shǒu shī liǎng duān)
首鼠两端 (shǒu shǔ liǎng duān)
守土有责 (shǒu tǔ yǒu zé)
守望相助 (shǒu wàng xiāng zhù)
首尾共济 (shǒu wěi gòng jì)
首尾两端 (shǒu wěi liǎng duān)
首尾相继 (shǒu wěi xiāng jì)
首尾相连 (shǒu wěi xiāng lián)
首尾相卫 (shǒu wěi xiāng wèi)
首尾相应 (shǒu wěi xiāng yìng)
首尾相援 (shǒu wěi xiāng yuán)
手无寸刃 (shǒu wú cùn rèn)
手无寸铁 (shǒu wú cùn tiě)
手无缚鸡之力 (shǒu wú fù jī zhī lì)
手舞足蹈 (shǒu wǔ zú dǎo)
首下尻高 (shǒu xià kāo gāo)
手下留情 (shǒu xià liú qíng)
守先待后 (shǒu xiān dài hòu)
手眼通天 (shǒu yǎn tōng tiān)
守约施搏 (shǒu yuē shī bó)
守约施博 (shǒu yuē shī bó)
手泽之遗 (shǒu zé zhī yí)
守正不阿 (shǒu zhèng bù ē)
守正不回 (shǒu zhèng bù huí)
守正不挠 (shǒu zhèng bù náo)
守正不桡 (shǒu zhèng bù ráo)
守株待兔 (shǒu zhū dài tù)
手足重茧 (shǒu zú chóng jiǎn)
手足胼胝 (shǒu zú pián zhī)
手足失措 (shǒu zú shī cuò)
手足无措 (shǒu zú wú cuò)
首足异处 (shǒu zú yì chǔ)
手足异处 (shǒu zú yì chǔ)
手足之情 (shǒu zú zhī qíng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.031s