en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
熟读深思 (shú dú shēn sī)
熟路轻车 (shú lù qīng chē)
熟路轻辙 (shú lù qīng zhé)
熟门熟路 (shú mén shú lù)
熟能生巧 (shú néng shēng qiǎo)
熟视无覩 (shú shì wú dǔ)
熟视无睹 (shú shì wú dǔ)
熟思审处 (shú sī shěn chǔ)
熟魏生张 (shú wèi shēng zhāng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.017s