en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
53 Chengyu
数白论黄 (shǔ bái lùn huáng)
鼠臂虮肝 (shǔ bì jǐ gān)
数不胜数 (shǔ bù shèng shǔ)
鼠撺狼奔 (shǔ cuān láng bēn)
鼠窜蜂逝 (shǔ cuàn fēng shì)
鼠窜狗盗 (shǔ cuàn gǒu dào)
鼠窜狼奔 (shǔ cuàn láng bēn)
鼠盗狗窃 (shǔ dào gǒu qiè)
数典忘祖 (shǔ diǎn wàng zǔ)
数东瓜,道茄子 (shǔ dōng guā dào qié zǐ)
鼠肚鸡肠 (shǔ dù jī cháng)
数短论长 (shǔ duǎn lùn cháng)
鼠腹鸡肠 (shǔ fù jī cháng)
鼠腹蜗肠 (shǔ fù wō cháng)
鼠肝虫臂 (shǔ gān chóng bì)
数黑论黄 (shǔ hēi lùn huáng)
曙后星孤 (shǔ hòu xīng gū)
鼠迹狐踪 (shǔ jì hú zōng)
蜀锦吴绫 (shǔ jǐn wú líng)
暑来寒往 (shǔ lái hán wǎng)
黍离麦秀 (shǔ lí mài xiù)
数米量柴 (shǔ mǐ ér chái)
数米而炊 (shǔ mǐ ér chuī)
鼠目寸光 (shǔ mù cùn guāng)
鼠目獐头 (shǔ mù zhāng tóu)
鼠目麞头 (shǔ mù zhāng tóu)
鼠齧虫穿 (shǔ niè chóng chuān)
鼠啮虫穿 (shǔ niè chóng chuān)
鼠啮蠹蚀 (shǔ niè dù shí)
鼠齧蠹蚀 (shǔ niè dù shí)
鼠凭社贵 (shǔ píng shè guì)
鼠窃狗盗 (shǔ qiè gǒu dào)
鼠窃狗偷 (shǔ qiè gǒu tōu)
蜀犬吠日 (shǔ quǎn fèi rì)
鼠雀之辈 (shǔ què zhī bèi)
鼠雀之牙 (shǔ què zhī yá)
属人耳目 (shǔ rén ěr mù)
鼠入牛角 (shǔ rù niú jiǎo)
鼠屎污羹 (shǔ shǐ wū gēng)
鼠屎汙羹 (shǔ shǐ wū gēng)
鼠首偾事 (shǔ shǒu fèn shì)
鼠偷狗盗 (shǔ tōu gǒu dào)
暑往寒来 (shǔ wǎng hán lái)
数往知来 (shǔ wǎng zhī lái)
鼠心狼肺 (shǔ xīn láng fèi)
黍秀宫庭 (shǔ xiù gōng tíng)
鼠穴寻羊 (shǔ xué xún yáng)
鼠牙雀角 (shǔ yá què jiǎo)
数一数二 (shǔ yī shǔ èr)
黍油麦秀 (shǔ yóu mài xiù)
暑雨祁寒 (shǔ yǔ qí hán)
蜀中无大将,廖化作先 (shǔ zhōng wú dà jiàng liào hu)
蜀中无大将,廖化作先锋 (shǔ zhōng wú dà jiàng liào huà zuò xiān fēng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.018s